Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.agnieszkakapron.pl

 

Niniejszy dokument powstał w trosce o ochronę Twoich praw. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu dokonywania zakupów, formy płatności, warunków zawarcia umowy, jak również informację o procedurze odstąpienia od umowy zakupionych u  nas produktów.

Pamiętaj, proszę, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać żadnych praw konsumentów przysługujących Ci na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie potencjalne wątpliwości będą interpretowane na korzyść konsumenta.

 

Dane identyfikujące Sprzedawcę

Sklep Internetowy dostępny pod domeną www.agnieszkakapron.pl prowadzony jest przez KAPPRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 932758, posiadającą NIP 9462711496, REGON 520455040, kapitał zakładowy 5.000 złotych reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Adriana Kaproń

Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem +48 534842672 lub drogą korespondencji e-mail wysyłając e-mail na adres kontakt info@agnieszkakapron.pl

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiającym przesłanie zapytania do Sprzedawcy;
 3. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia;
 4. Formularz Rejestracji – Usługa elektroniczna umożliwiająca założenia Konta
  w Sklepie;
 5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, i każdy inny podmiot mogący dokonywać skutecznych czynności prawnych, który korzysta ze Sklepu; Klient może mieć status Konsumenta, Przedsiębiorcy, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o dostarczenie Produktów ze Sprzedawcą lub zawarła lub zamierza Umowę o dostarczenie Produktów ze Sprzedawcą, niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny);
 7. Przedsiębiorca – Klient, który nie jest Konsumentem oraz nie jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy
  z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta– przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który po dniu wejścia w życie art. 1 oraz art. 55 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r.
  o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (od dnia 1 stycznia 2021 r.), zawiera umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawi o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z art. 38a ustawy
  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz 3855, art. 5564, art. 5565i art. 576ustawy Kodeks cywilny);
 9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.;
 10. Produkt produkt zakupiony w Sklepie, dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 11. Sklep Internetowy/Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod domeną agnieszkakapron.pl;
 12. Sprzedawca/Usługodawca– KAPPRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 932758, posiadającą NIP 9462711496, REGON 520455040, kapitał zakładowy 5.000 złotych reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Adriana Kaproń;
 13. Konto – indywidualne elektroniczne konto utworzone w Sklepie po dokonaniu procedury rejestracji przez Klienta;
 14. Newsletter – Usługa Elektroniczna polegająca na przesyłaniu wiadomości w formacie html pocztą elektroniczną zawierających m.in. informacje handlowe jak również inne informacje związane z działalnością Sprzedawcy;
 15. Umowa sprzedaży/Umowa – umowa o dostarczenie Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Produkt;
 16. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 18. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego www.agnieszkakapron.pl umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności;
 19. Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia Umowy przez Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o ze Sprzedawcą.
 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin w aktualnej wersji obowiązuje od dnia 04.07.2022 r.
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta związane
  z korzystaniem ze Sklepu Internetowego dostępnego pod domeną www.agnieszkakapron.pl, oraz zasady zawierania Umów za jego pośrednictwem, w tym zasady i tryb wykonywania przez Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
 3. Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa
  w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 5. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty
  w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy
  o dostarczenie Produktu.
 7. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale konieczna do zawarcia Umowy
  o dostarczenie Produktu, jak również umowy o świadczenie usługi Newsletter.
 • 2

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Klient może złożyć Zamówienie jako niezarejestrowany lub jako zarejestrowany Klient, przy czym zarejestrowanym Klientem jest Klient, który posiada Konto
  w Sklepie. Klient może założyć Konto na etapie składania Zamówienia lub niezależnie od składania zamówienia.
 2. W Formularzu Zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 3. Zamówienia w Sklepie można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 4. Klient składa Zamówienie poprzez dodanie Produktu do koszyka.
 5. Po dodaniu Produktów do koszyka Klient ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka produktów, w tym ich ewentualnego usunięcia lub dokonania zmiany. Na tym etapie Klient może powrócić do dokonywania dalszych zakupów lub przejść do opłacenia Zamówienia, klikając odpowiednie przyciski.
 6. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności i poinformowaniu Klienta o łącznej kwocie Zamówienia brutto Klient składa Zamówienie, klikając przycisk opatrzony słowami „Kupuję i płacę” lub innym równoważnym sformułowaniem.
 7. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja regulaminu i polityki prywatności, z którymi Klient powinien uprzednio się zapoznać.
 8. Umowa między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta
  z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Klienta.
 9. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 10. Umowa ma charakter jednorazowy, co oznacza, że Klient składając nowe Zamówienie za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym Sprzedawcy zmierza do zawarcia nowej Umowy.
 11. Klient, przesyłając do Sprzedawcy Zamówienie, składa ofertę zawarcia Umowy
  ze Sprzedawcą, która wiąże Klienta przez okres 7 (siedem) dni licząc od dnia jej złożenia.
 12. Każda płatność zrealizowana przez Klienta stanowi do momentu wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji Zamówienia.
 13. W wyniku złożonego przez Klienta Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania Zamówienia, przesyła do Klienta specyfikację złożonego Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 14. W terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania Zamówienia Sprzedawca prześle na adres email podany przez Klienta:
 15. potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji – jeżeli realizacja zamówienia będzie możliwa. Przesłanie przez Sprzedawcę potwierdzenia wskazanego
  w zdaniu poprzednim jest równoznaczne ze złożeniem przez Sprzedawcę oświadczenia o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa powyżej.
 16. potwierdzenie anulowania zamówienia – jeżeli realizacja zamówienia nie będzie możliwa.
 17. W przypadku braku zapłaty za Produkt objęty Zamówieniem w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji złożonego zamówienia, Sprzedawca anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
 18. W przypadku jeśli Klient dokona zapłaty za część Zamówienia, to nie dochodzi do zawarcia Umowy, a wpłacone pieniądze zostaną zwrócone na jego numer konta lub kartę.
 19. W trakcie składania Zamówienia wymagane jest wyrażenie zgody przez Klienta na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 20. Produkt może zostać zapisany przez Klienta na nośniku pamięci. Sklep zapewnia możliwość pobrania i/lub zapisania pliku przez czas nieokreślony.
 21. Wysyłka Produktu do pobrania lub dostęp do danego webinaru/kurs on-line następuje zazwyczaj niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności, chyba że inaczej zaznaczono w opisie danego Produktu (szczególnie w przypadku przedsprzedaży danego Produktu). Dostęp może też być udzielany cyklicznie, zgodnie z programem kursu/webinaru i terminami wskazanymi w opisie kursu/webinaru czy innego Produktu. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się nieodpłatnie, w ramach usługi utrzymania Konta Klienta.
 • 3

Ceny i metody płatności

 1. Cena za dostarczenie danego Produktu (cena Produktu) jest uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego przy danym Produkcie w złotych polskich i zawiera wszelkie należne cła i podatki.
 2. W Sklepie Internetowym akceptowalna jest płatność z góry (przedpłata) w jednym z systemów płatności akceptowanych przez Sprzedawcę – realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. Możliwe są następujące sposoby wykonania płatności:
 4. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, M Bank, numer rachunku: 14114020040000360281911305;
 5. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu paynow.pl lub BLIK;
 6. W przypadku wyboru płatności przelewem, Klient jest obowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu.
 7. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami, jak również do dokonywania zmian ceny produktów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny produktów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 • 4

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi konta Klienta, realizacji Zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu Umowami lub umowami o świadczenie Usług Elektronicznych.
 3. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia Umowy lub umów o świadczenie Usług Elektronicznych. Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich.
 4. Klient ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.
 5. Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych oraz sposobów wykorzystywania plików cookies zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem https://agnieszkakapron.pl/polityka-prywatnosci.
 6. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać
  z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Aby temu zapobiec, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.
 7. Informuję, że jako Sprzedawca nigdy nie zwracam się do Klienta z prośbą
  o udostępnienie mi hasła w jakiejkolwiek formie.
 • 5

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego również następujące Usługi Elektroniczne:
 2. umożliwienie Klientowi składania zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym poprzez Formularz Zamówienia;
 3. umożliwienie Klientom przesłania zapytania do Sprzedawcy poprzez Formularz Kontaktowy;
 4. umożliwienie Klientom subskrypcji Newsletter.
 5. umożliwienie Klientowi założenie Konta;
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych zgodnie
  z Regulaminem.
 7. W celu dokonania zakupu Produktów w Sklepie Internetowym Klient korzysta
  z Formularza Zamówienia. Formularz Zamówienia jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierana z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Zamówienia przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo rezygnacji ze złożenia Zamówienia przez Klienta.
 8. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź” (zamówienie z obowiązkiem zapłaty) – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 9. W celu skontaktowania się ze Sprzedawcą Klient może skorzystać z Formularza Kontaktowego. Formularz Kontaktowy jest Usługą Elektroniczną świadczoną nieodpłatnie. Usługa ma charakter dobrowolny, jednorazowy i umowa o jej świadczenie jest zawierania z chwilą rozpoczęcia wypełniania Formularza Kontaktowego przez Klienta a ulega zakończeniu z chwilą przesłania Sprzedawcy Formularza Kontaktowego albo rezygnacji ze uzupełniania Formularza Kontaktowego.
 10. Usługa Elektroniczna Newsletter polega na okresowym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail informacji od Sprzedawcy, w tym informacji handlowych oraz treści marketingowych. Korzystanie z Usługi Newsletter jest dobrowolne. Zawarcie umowy na świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter następuje
  w chwili przyciśnięcia „Zapisz się” po uprzednim wskazaniu adresu e-mail
  i akceptacji Regulaminu.
 11. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) klikając bezpośrednio w link dezaktywujący usługę Newsletter umiejscowiony na koniec otrzymywanej wiadomości pt. „wypisz się z listy”.
 12. Założenie Konta nie jest konieczne do dokonania zamówienia w Sklepie Internetowym.
 13. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Klienta – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj mnie” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 14. Usługa elektroniczna „Konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia i edycji Konta bezpośrednio przez panel „Moje konto”
 15. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi WooCommerce.
 • 6

Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym oferowanych Usług Elektronicznych, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami
  i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 2. Klient winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 3. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. W Formularzu Zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych.
  W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu
  z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • 7

Postępowanie reklamacyjne związane ze świadczeniem usług elektronicznych

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego można składać:
 2. pisemnie na adres: ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin,
 3. drogą korespondencji e-mail na adres: info@agnieszkakapron.pl
 4. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji zalecamy wskazanie w zgłoszeniu reklamacyjnym:
 5. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
 6. żądania Klienta,
 7. danych kontaktowych Klienta składającego reklamację.
 8. Sprzedawca rozpatruje reklamację Klienta i informuje o wyniku jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagałyby uzupełnienia Sprzedawca zwróci się do Klienta, przed rozpatrzeniem reklamacji o ich uzupełnienie, przy czym Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi Klientowi na reklamację w terminie maksymalnie 30 dni od jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 • 8

Odpowiedzialność za wady

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi produktu wolnego od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. W przypadku kiedy Klient stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. W celu złożenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego w niniejszym Regulaminie jako załącznik. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno za pośrednictwem poczty tradycyjnej, jak i poczty elektronicznej, przy czym preferowana jest forma elektroniczna.
 5. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny, podany przez Klienta w reklamacji, w terminie do 14 dni.
 7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 8. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 9. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 10. Więcej informacji na temat praw Kupującego można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 11. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.

 • 9

Odstąpienie od Umowy

 1. Jeśli w toku zakupu Produktu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie Umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej- Produktu, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy
  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 2. W sytuacji gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej.
 3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza jest jednak tylko zaleceniem, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.
 5. Celem zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 • 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.
 3. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów:
 4. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 5. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 165, str. 1) Konsument ma również możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 7. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 8. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

 • 11

Warunki licencyjne dla zakupionych Produktów

 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji.
 2. Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, treści, teksty, logo, zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, logo Produktów innych autorów, szata graficzna mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Sklepu, co Klient akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
 3. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu lub wyżej wymienionych elementów w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać zgodę Sprzedawcy w formie dokumentowej.
 4. Klient ma prawo korzystać z zakupionych Produktów tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Zabrania się Klientowi udostępniać Produkty lub dane do swojego Konta innym podmiotom.
 6. Zakupiony Produkt nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 7. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
 8. Sprzedawca udziela Klientowi na czas nieokreślony niewyłącznej licencji na korzystanie z Produktów w formacie PDF poprzez możliwość ich pobierania, drukowania, powielania i tworzenia materiałów w obrębie jednego gospodarstwa domowego oraz ich wykorzystania do prowadzenia samodzielnych ćwiczeń edukacyjnych w domu i/lub w ilości odpowiadającej danej grupie oraz ich wykorzystania do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych oraz terapeutycznych, takich jak przedszkola, szkoły, poradnie bądź gabinety.
 9. Klient w ramach Umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 10. w zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę,
 11. wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., jeśli wynika to ze specyfiki Produktu i/lub opisu Produktu,
 12. zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym lub w polecanych programach zewnętrznych.
 13. Licencja udzielona Klientowi nie obejmuje prawa do:
 14. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub
  w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
 15. wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości Produktu,
 16. odpłatnego rozpowszechniania Produktu jakimikolwiek środkami
  i w jakiejkolwiek formie,
 17. nieodpłatnego rozpowszechniania Produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
 18. Licencja, o której mowa powyżej jest ważna przez czas trwania dostępu Klienta do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu, a jeśli nie napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia Zamówienia. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Klienta.
 19. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną (z wyłączeniem zgody zawartej w ust. 8 powyżej). Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 20. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów (szkoleń, VOD, materiałów pdf, docx., ćwiczeń, lekcji, modułów).
 • 12

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy
  o dostarczenie Produktu lub Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
  z Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji, a także do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 4. Sprzedawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog otwarty):
 5. konieczność zmiany Regulaminu z uwagi na zmianę przepisów prawa wpływającą na jego treść;
 6. konieczności dostosowania Regulaminu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wydanych przez odpowiedni organ;
 7. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowanej przyczynami technicznymi;
 8. zmiany zakresu lub zasad świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez wprowadzenie nowych, zmianę lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług oferowanych Klientowi;
 9. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które pojawiły się w Regulaminie;
 10. zmiany danych identyfikujących Sprzedawcę, w tym danych teleadresowych;
 11. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
 12. przeciwdziałanie nadużyciom;
 13. zmiany warunków korzystania ze Sklepu Internetowego, mająca na celu poprawę obsługi Klientów.
 14. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 15. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 16. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta
  i Sprzedawcę Umów o dostarczenie Produktów przed zmianą Regulaminu.
 17. Klient nie jest zobowiązany do złożenia jakiejkolwiek kaucji, czy udzielenia innych gwarancji finansowych Sprzedawcy.
 18. Wszystkie treści umieszczone na stronie www.agnieszkakapron.pl stanowią przedmiot praw autorskich Sprzedawcy. Sprzedawca nie wyraża zgody na kopiowanie treści w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody. Dozwolone jest jedynie skopiowanie treści na użytek osobisty.
 19. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w stosunku do osób naruszających prawa autorskie Sprzedawcy.
 20. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 21. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem
  i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 23. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod domeną https://agnieszkakapron.pl/regulamin, w taki sposób że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

Reklamacja Produktu

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………………… Produkt  ……………………………………………………………………………………………………… [informacja o produkcie] jest wadliwy.

Wada polega na ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady].

Wada została stwierdzona w dniu ……………………………………………………

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
 • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków ………………………………………..

Posiadacz rachunku bankowego: …………..……………………………………………..

Data: ____________________        Podpis Konsumenta: __________________

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

Reklamacja Produktu zakupionego przez przedsiębiorcę na prawach konsumenta

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………………… Produkt ………………………………………………… [informacja o produkcie] jest wadliwy.

Wada polega na ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. [opis wady].

Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..

Z uwagi na powyższe, żądam:

 • wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
 • nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),
 • odstępuję od umowy (art. 560 § 1kc).

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków: ………………………………………..

Posiadacz rachunku bankowego: …………………………………………………………

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

Data: ____________________        Podpis: __________________

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY  W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia …………………………………

dotyczącej następujących rzeczy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie …………………… złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres …………………………………………. [wypełnić jeśli dotyczy],
 • na rachunek bankowy o numerze: …………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

Data: _____________________                  Podpis Konsumenta: _____________

 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….

Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy:  ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Numer zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres]

__________________________________

__________________________________

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

w przypadku przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy ………………………………………. nr …………………………………….. zawartej dnia ………………………. dotyczącej następujących rzeczy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty ……………… zł (słownie ………………… złotych) poprzez:

 • przekaz pocztowy na adres ………………………………………..…. [wypełnić jeśli dotyczy]
 • na rachunek bankowy o numerze: …………………………………… [wypełnić jeśli dotyczy],

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.

Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

 1. PKD NR ……………………………

Opis: ……………………………………………………………………

Data: _____________________                  Podpis: _____________


REGULAMIN TYLKO DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI #KOCHAMSŁYSZEĆ2022 01.10.2022, LUBLIN 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konferencji #kochamsłyszeć2022 (dalej: Konferencja) jest KAPPRO sp z. o.o, z siedzibą w Lublinie, u. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, zwana dalej Organizatorem, zarejestrowana pod numerem KRS 932758, NIP 9462711496, REGON
 2. Uczestnikiem konferencji może być podmiot, osoba fizyczna lub prawna, która spełni łącznie wszystkie elementy zawarte w części II ZASADY UCZESTNICTWA.
 3. Prelegent również jest uczestnikiem wydarzenia, obowiązuje go ten sam regulamin.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji w programie Konferencji nawet w dniu, w którym się odbywa.
 5. Przepisy tego Regulaminu to integralna część zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konferencji. Przesłanie zgłoszenia na konferencję, do Organizatora, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i jest formą zawarcia zobowiązań.

II ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uzyskania statusu uczestnika konferencji jest spełnienie łącznie poniższych postanowień: a) rejestracja przez stronę www.agnieszkakapron.pl; b) otrzymanie od organizatora potwierdzenia rejestracji w formie online, a w przypadku jej braku prosimy o kontakt pod adresem info@agnieszkakapron.pl; c) Uiszczenie opłaty rejestracyjnej w ciągu maksymalnie 7 dni kalendarzowych od potwierdzenia rejestracji w formie e-mail, jednak nie później niż 14 dni przed datą wydarzenia lub w przypadku Uczestnika-Prelegenta, opłata będzie wynosiła 0 zł. W przypadku braku odnotowania opłaty przez uczestnika, zostaje się wykreślonym z listy uczestników. Opłaty należy realizować PO OTRZYMANYM POTWIERDZENIU przez dostępną na stronie bramkę płatniczą lub tradycyjnym przelewem na numer konta 14 1140 2004 0000 3602 8191 1305 (mBank S.A.).
 2. Termin rejestracji na Konferencję upływa 20 września 2022 roku. Po tym terminie będzie niedostępna, chyba że Organizator przedłuży termin.
 3. Organizator zastrzega sobie jednocześnie prowadzenia transmisji z wydarzenia w formie online oraz rejestrowania wydarzenia do celów późniejszej promocji i sprzedaży.
 4. Koszt przyjazdu każdy Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia osoby zakłócającej przebieg konferencji lub łamiących regulamin z dalszego udziału, bez zwrotu opłaty za udział.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, skradzione lub zniszczone podczas trwającej Konferencji.
 7. Uczestnik ponosi także pełną odpowiedzialność za zniszczenia, które dokona, na terenie obiektu, w którym prowadzona jest konferencja.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały i informacje przedstawione przez uczestników, gości, prelegentów, firm, w tym za m.in. nazwę czy logo, reklamy, inserty, banery, prezentacje, materiały reklamowe, stand’y, roll-up’y, za wszelkie wypowiedzi i prezentacje przedstawione podczas Konferencji.
 9. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 10. Uczestnik wyraża zgodę na przeprowadzenie Konferencji w formie online gdy sytuacja sanitarno-epidemiologiczna lub prawna będzie uniemożliwiała spotkanie w formie stacjonarnej, w Lublinie.

III REZYGNACJA

 1. Pisemną rezygnację (w formie e-mail) z udziału w Konferencji prosimy zgłaszać na adres: info@agnieszkakapron.pl
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji:

– do 60 dni przed terminem odbycia się konferencji-100% zwrot opłaty

– 60-21 dni przed terminem konferencji – 50% zwrot opłaty

– mniej niż 21 dni – bez możliwości zwrotu.

IV UTRWALANIE KONFERENCJI

 1. Uczestnik wyraża zgodę zarówno na nieodpłatne stremowanie na żywo jak i nagrywanie, fotografowanie oraz udostępnianie materiałów z jego udziałem. Ponadto oświadcza, że nieodpłatna zgoda na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku obejmuje także wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnienie, kopiowanie, rozpowszechnianie, obróbkę, opracowanie i powielanie wizerunku, dowolną techniką bądź za pośrednictwem dowolnego medium dla potrzeb opublikowania we wskazanych celach, tworzenie dzieł zależnych, płatnych, bezpłatnych i inne.
 1. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej oraz nieodpłatnej licencji na korzystanie z materiałów z jego uczestnictwem bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych.

V WIZERUNEK

 1. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora do celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych.
 2. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie i obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności w Internecie itp.
 3. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich (istniejących, a także przyszłych) roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania jego wizerunku.

VI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest jest przez KAPPRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 932758, posiadającą NIP 9462711496, REGON 520455040.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w wydarzeniu.
 3. Uczestnik Konferencji może skontaktować się z organizatorem telefonicznie lub mailowo zgodnie z informacjami kontaktowymi zawartymi na stronie www.agnieszkakapron.pl
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji zobowiązań dotyczących Konferencji oraz działań powiązanych.
 5. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane podczas rejestracji na wydarzenie. Podstawę prawną przetwarzania tych danych stanowi udzielona w trakcie rejestracji zgoda.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna.
 7. Zgoda na przetwarzanie danych jest obligatoryjna do zgłoszenia udziału.
 8. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez czas nieoznaczony oraz zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych.
 9. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazane podmiotom i instytucjom współpracujących w pracach organizacyjnych. Poza tym dane osobowe mogą być przekazane tylko podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
 10. Uczestnik konferencji ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

 1. Organizator oświadcza, że z uwagi na sytuację sanitarno- epidemiologiczną , w uzasadnią przypadku, konferencja może się odbyć wyłącznie w formie online.
 2. Organizator zastrzega możliwość zmiany daty konferencji, jeżeli będzie zmuszony ze względu na powyższą sytuację. W przypadku zmiany formy lub terminu Konferencji opłaty za udział nie podlegają zwrotowi.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (powódź, huragan i inne klęski żywiołowe), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.
 2. Wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm). Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504)
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.07.2022 r.